Enduherb Story 

คุณมัณทิตา วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท MTT ทรัพย์เจริญ จำกัด บริษัทผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงดินและวัสดุปรับสมดิน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมการเกษตรมากกว่า 20 ปี

คุณมัณทิตา วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท

ได้พบความจริงของเกษตรกรไทยที่ว่า เกษตรไทยมีเนื้อที่เอง ที่จริงแล้วสามารถสร้างรายได้จำนวนมากหรือสามารถใช้ชีวิตกินดีอยู่ดี แต่สิ่งที่พบเห็นนั้นกลับตรงข้าม คือ เกษตรกรล้วนแต่ฐานะไม่ดี  มีหนี้สินจำนวนมาก ซึ่งปัญหาเกิดจากคนกลางที่กดราคาและการดำเนินการปลูกพืชที่ใช้ต้นทุนสูง

คุณมัณทิตาจึงร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยในการลดต้นทุนของเกษตรกรเพื่อความปลอดภัยทางผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยปราศจากสารเคมีภายใต้แบรนด์ นกแก้วคิงส์พลัส ประกอบไปด้วย พลัส 14, พลัส 24, กรดอะมิโน 36 และพลัส 41 ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้สามารถตอบโจทย์เกษตรกรได้อย่างแท้จริง

แบรนด์ นกแก้วคิงส์พลัส

นอกจากจะได้ผลผลิตที่น่าพึงพอใจแล้วยังสามารถลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดและปลอดภัยอย่าง 100%  ซึ่งผัก ผลไม้หรือข้าวที่ได้มาจากเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกนั้น จะนำไปตรวจสอบสารพิษตกค้างในสถาบันที่มีความเชื่อถืออย่าง Central Lab Thai และ AMARC เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรผู้ปลูกและผู้บริโภคผู้ซื้อด้วย 

ปัญหาต่อมาที่พบคือ ปัญหาที่เกษตรกรไม่มีตลาด คุณมัณฑิตาจึงได้ก่อตั้งบิรษัท เอ็นดูเฮิร์บ จำกัด ขึ้นมา เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้าเกษตรปลอดสารช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก  นำคุณค่าจากเกษตรกรส่งมอบสู่ผู้บริโภค “ผู้ซื้อสุขภาพดี เกษตรกรมีความสุข” คือ เป้าหมายสูงสุด

กรอบการขับเคลื่อนเกษตรปลอดสาร มาตรฐานความปลอดภัย 3 มิติ เอ็นดูเฮิร์บ

“ต้นน้ำ”  

ส่งเสริมสุขภาวะเกษตรที่ดี ผู้ปลูกปลอดภัย  

นำเสนอวิธีการเกษตรอินทรีย์แบบไม่ใช้สารพิษ   

อันจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรที่จะไม่ใช้สารเคมีอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

โดย En Duherb ก็พร้อมที่จะแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ การลงพื้นที่ เตรียมทีมงาน วางเป้าหมายร่วมกัน เพื่อการเตรียมการผลิต วางแผนการปลูก รวมถึงตกลงราคา ในทุกพื้นที่ที่สนใจในวิถีนี้

“กลางน้ำ”   

ลดต้นทุน และสร้างผักปลอดสารพิษ   

เราก็ได้แนะนำ นวัตกรรมปรับสมดุลดินจากธรรมชาติ   

ช่วยฟื้นฟูสภาพดิน คืนเมืองให้ดิน

ส่งเสริมการให้ความรู้วิธีการ ผ่านการสื่อสาร เพื่อติดตามผลทั้ง Online และ Offline  

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การสนับสนุนผลิตภัณฑ์  แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

พืช ผัก ผลไม้ จะสุ่มตรวจในแปลงปลูกโดยฝ่ายตรวจสอบของเราเอง   

และครั้งที่สองจะถูกส่งตรวจที่ Central Lab Thai และ AMARC เพื่อหาปริมาณสารตกค้าง   

เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีสารพิษตกค้างแน่นอน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรผู้ปลูกและผู้บริโภคผู้ซื้ออีกด้วย

การสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านการสร้าง content สู่การรับรู้ในวงกว้าง และสร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้และเป็นส่วนหนึ่งของ En Duherb

ปลายน้ำ”

ส่งมอบคุณค่าสู่ ผู้ซื้อผู้กินสุขภาพดี”

En Duherb เองก็ทำหน้าที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจาย ผัก ผลไม้ หรือสินค้าเกษตรปลอดสารพิษอื่นๆ เป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ แก้ปัญหาเกษตรกรไม่มีตลาด ไม่มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร          เราสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก นำคุณค่าจากเกษตรกรส่งมอบสู่ผู้บริโภค ด้วยศรัทธาที่กล้ารอ    ในหัวใจว่า “ผู้ซื้อสุขภาพดี เกษตรกรมีความสุข”

ปัจจุบันนี้ได้ขยายโครงการเพิ่มขึ้น คือ En Duherb Landscape Service บริการออกแบบและรับเหมางานด้านภูมิทัศน์พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้พื้นที่ว่างให้ก่อเกิดประโยชน์

Built Kitchen Park บริการปลูกผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวและปลูกผักไว้รับประทานเองที่บ้าน ซึ่งเป็นผักที่ปลอดภัยมากที่สุด

ทั้งยังเปิดบริการปลูกผักสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง