บทความ

 ค ว า ม ง า ม ข อ ง ก สิ ก ร ร ม 🌱
การเกษตรไม่จำเป็นต้องเป็นแปลงขนาดใหญ่
แม้เพียงบนพื้นที่เล็ก ๆ ก็น่ายินดี น่าชื่นชม
หากสามารถสร้างความรัก ความสุข การเกื้อกูลและแบ่งปันให้กันและกันตลอดวิถีเกษตรนั้น
มันคือ – ค ว า ม ง า ม – ความอุดมสมบูรณ์ ทรัพย์อันประเสริฐที่มีค่ามากกว่าดอกผลที่เราจะเก็บเกี่ยวไว้กินไว้ใช้ไว้แบ่งปันไว้ขาย